หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล เกาะหวาย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหวาย
 
 
  NEWS  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก ติดต่อสอบถามที่ 037-399-210 ค่ะ
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
   
ประมวลผลสำรวจ
โครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่
 
 
 
   
 
อำนาจหน้าที่
 
สำนักปลัด
       
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดใน องค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัด การปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล และให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบังคับ งานประชุมสภาฯ การจัดทำทะเบียนสมาชิก อบต. คณะกรรมการบริหาร งานเลือกตั้ง การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม การปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของ อบต.ทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 6 งาน คือ
1. งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ คือ

งานธุรการ สารบรรณ จัดทำคำสั่ง
งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล

งานการเจ้าหน้าที่
กิจการสภา อบต.

ระเบียบข้อบังคับประชุม
การประชุมต่าง ๆ

อำนวยการและประสานงาน
การส่งเสริมและเผยแพร่

งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย
งานวินัย

งานสิทธิสวัสดิการ
งานพัฒนาบุคลากร
2. งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ คือ

นโยบายและแผน
งานวิชาการ

งานงบประมาณ
งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์

ข้อบัญญัติและระเบียบ
งานระเบียบการจัดทำแผนพัฒนา

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานติดตามประเมินผล
3. งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ คือ

กฎหมายและคดี
งานร้องเรียนร้องทุกข์
4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ คือ

งานศูนย์ อพปร.ตำบล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานรักษาความสงบเรียบร้อย    
5. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ คือ

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส

ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มของประชาชน
ให้คำปรึกษา ตอบปัญหา พัฒนาความรู้

สำรวจข้อมูล จัดทำแผนปฏิบัติงาน
ติดตามผลงานและจัดทำรายงานต่าง ๆ

การควบคุมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม
การป้องกันและควบคุมโรค

ประสานงานกับหน่วยงานอื่น    
6. งานส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ คือ

งานศูนย์เกษตรประจำตำบล
งานส่งเสริมการเกษตร
 
 
   
  อำนาจหน้าที่
  กองคลัง
       
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเอกสารการเงิน ตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ งานเกี่ยวกับพัสดุ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน คือ
1. งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ คือ

งานการเงินและบัญชี
งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน

งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
งานเก็บรักษาเงิน

งานจัดทำบัญชี
งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน

งานงบการเงินและงบทดลอง
งานแสดงฐานะทางการเงิน

งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
งานพัฒนารายได้

งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้

ตรวจสอบรายงานการเงินต่าง ๆ
ชี้แจงคำขอตั้งงบประมาณรายรับ

รายจ่ายประจำปีต่อสำนักงบประมาณ
จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน

เผยแพร่ผลงานทางด้านการเงินและบัญชี

จัดทำเอกสารวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางด้านการเงินและบัญชี

ประเมินผลและติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

สรุปรายงานเสนอแนะงานการเงินและบัญชี
2. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ คือ

จัดเก็บภาษีอากร ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ควบคุมกิจการค้า ฯลฯ

งานทะเบียนคุมและเร่งรัดการจัดเก็บรายได้

รับเงินและควบคุมการรับเงิน
คำนวณภาษี แจ้งการประเมิน

เก็บรักษาค้นหาเอกสารหลักฐานผู้เสียภาษี

ควบคุมรวบรวมข้อมูลจัดทำรายงาน
3. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ คือ

จัดหา จัดซื้อ ตรวจรับ เก็บรักษาพัสดุ
จัดทำทะเบียน เบิกจ่ายพัสดุ

จัดทำหนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง
งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์

การจัดซื้อและการจ้างซ่อมพัสดุครุภัณฑ์

จัดทำร่างสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง

รวบรวมข้อมูลและสถิติเกี่ยวข้องกับงานพัสดุ
 
 
   
  อำนาจหน้าที่
  กองช่าง
       
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงาน งานก่อสร้าง และซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมและเครื่องกล การรวมรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิงและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน คือ
1. งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ คือ

ก่อสร้างและบูรณะถนน
ก่อสร้างสะพาน เขื่อน ทดน้ำ

ข้อมูลก่อสร้าง
ประเมินราคา
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ คือ

ควบคุมการก่อสร้างอาคาร
ออกแบบและบริการข้อมูล
3. งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ คือ

งานประสานกิจการประปา
ควบคุมการผลิตน้ำประปา

ติดตั้งประปา ตรวจสอบแก้ไข
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของมาตรวัดน้ำ

ปรับซ่อมมาตรวัดน้ำ
สำรวจและจำทำแผนผังต่อท่อ ซ่อมท่อ

บำรุงรักษาแหล่งน้ำดิบ และท่อส่งน้ำดิบ
ซ่อมแซมอุปกรณ์ประปาต่าง ๆ

งานระบายน้ำ    
 
 
   
  อำนาจหน้าที่
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
       
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษา เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาการพัฒนางานวิชาการ การใช้เทคโนโลยี การศึกษาและระบบสารสนเทศ การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารงานบุคคล การบริหารเงินและงบประมาณ การประสานการกำกับติดตามตรวจสอบ และประเมินผล ตลอดจนการพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน การส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ ในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 งาน คือ
1. งานบริหารการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ คือ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานวิชาการทางการศึกษา

งานการศึกษาปฐมวัย
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

งานวางแผนจัดการเรียนการสอน

งานพัฒนาความรู้ทางด้านการเรียนการสอน
2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ คือ

งานประเพณีศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม
งานรัฐพิธี

งานกิจกรรมและนันทนาการ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

กิจกรรมกีฬา
งานพัฒนาเด็กและเยาวชน
 
 
 
 
สายด่วน/รับเรื่องร้องเรียน
นายสนอง ชูเกียรติศิริ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหวาย
โทร : 037-399-210, 089-090-9943
 
 
   
อบต.เกาะหวาย  

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 26130 โทรศัพท์ : 037-399-210 โทรสาร : 037-399-210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหวาย
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 6,623,687 เริ่มนับ 23 มิ.ย. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10